UNTURZOS DE ATTARZU

Antonello Bazzu 5 settembre · UNTURZOS DE ATTARZU No est sempre chi ‘enin dae su mare sos males nostros, cuados sun a boltas in sa faltza cussèntzia de cuss’identidade a peràulas ebbia chi pro unu punzu ‘e ‘inari nos faghet atzettare unturzos malos de attarzu appuddados in punta de sos menzus montes nostros molinend’alas a ispargher’ ‘irgonza in cara a sos … Continua a leggere

A Mammoiada

A Mamoiada de Pinuccio Giudice Marras Da un’ena “e sas musas d’ezzas chimas appasigada che corte ‘e recreu, a Mamoiada, occannu, che granzeu, imbio unu pabilu infustu ‘e rimas. S’annu passadu s’invitu gentile prò s’abboju ‘e comintzu hapo retzidu, però; m’han sos invios impedidu ch’intrera in su poetica fraile. Ma cust’atunzu, istòlidu e proianu, m’est abbiende ‘ideas, tra modduras de … Continua a leggere

Non fettas, superbu riu (Ignatziu Mannu)

Non fettas, superbu riu, tantu fracass’in passare ch’a trainu des torrare comente fisti unu die: cussas undas, crê a mie, las det siccare s’istiu.   Troppu superba sa fronte alzas, o riu orgogliosu: benis da un’horrorosu appenas cognitu monte eppuru non bi hat ponte chi bastet pro ti jampare.   B’hada rios pius graves senza cumparassione, rios ch’ind’ogn’istajone sustenent immensas … Continua a leggere

Su catedraticu (Larentu Ilieschi)

Antonio Altana 1 min · Su catedràticu Egregiu Mostru Sacru, chi arrocadu ti ses de sa cultura in alta chima, ammito ch’apas perdidu s’istima a s’Arcàdia, nota in su passadu, però como in su tou potentadu no atzetas ne mètrica ne rima. Como chi coltu diventadu ses ti pones sas otavas suta pes. Si torrat su diluviu universale e ses tue … Continua a leggere

‘A livella de Toto’ bortada in loguderesu (altana)

  Antonio Altana 48 min   Onz’annu pro sos mortos est usàntzia de fagher s’imbisita in tzimitoriu onz’unu deet aer sa criantzia, onz’unu deet aer su degòriu. E gai puntuale in custa die de custa pibiosa e trist’ammenta, deo puru b’ando e addronno asie sa lastra de granitu a tia Larenta. Ocannu m’est sutzessa un’arriscada… Apenas acontzadu s’intiazu (Madonna) si … Continua a leggere

Puppioni… (Gigi Angeli)

Puppioni … No riscìsi eu a sapè di cristàddi, cali rissòli ti lachèsi a’ li bràcci di la mè’ miràta ! … di lù disìciu a’ la bibbènna chena trincià chèvi di sintìtu stèsini di la nòtti li nòstri fiùri … candu sciacciàani puppiòni di bàsghj; mèntri affagnàti e di sudòr’infusi c’impànaìami illa rèna. A pàru ribuddìa lu sciòru… in … Continua a leggere

Dies pasidas (Giangavino Vasco)

  Dies pàsidas De sa terra s’alenu bintrat in pettus meu e de sa vida intendo su murmuttu. E in su coro prenu m’intendo de recreu, ca su sutzu assaboro de su fruttu chi su tempus m’offerit cand’ ‘e s’incras m’abberit sa gianna ube mi bàntzigat s’ammuttu de sa ‘oghe ‘e s’ispera torrandem’intro lùghida e liera. E lampizos mi ferin … Continua a leggere

Fintzas a la bincher (Samih Al Quasim)

  Apo a perder, forsis sa zorronada, comente lu cheres tue, tep’esser fortzadu a bender bestimenta e tramata; Apo a fagher, forsis, carradore de pedras; su fachinu, su contoneri o s’oberaju in unu fraile; forsis tep’esser fortzadu a chircare in muntonarzos pro acatare unu ranu de manigu o forsis apo a morrer nudu e famidu. Mancari gai non m’apo a … Continua a leggere

Sa cosa cheret… manizada (Giovanni Fiori)

Sa cosa cheret… manizada  di Giovanni Fiori Su coro indeosadu abberu, iscàsciat(1) chirchende chena pasu sa diosa.(2) Issa l’apporrit sas laras de rosa e issu puru de su ch’hat l’aggràsciat.(3) Ma calchi ‘olta su… furru s’isfàsciat e si nde morit chena… fagher cosa. Tando bi cheret manu carignosa a bider si sa… fache(4) torra s’àsciat… Cudda acchicca(5) su fogu a mori-istuda… … Continua a leggere